4 มีนาคม 2562 จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินหน้าสร้างความตระหนักการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินหน้าสร้างความตระหนักการจัดการขยะอย่างถูกวิธี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ.2564-2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโดยมาตรการที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ประกอบด้วย 15 มาตรการ ซึ่งในมาตรการที่ 10 คือ มาตรการลดปริมาณขยะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำแนวทางการจัดเก็บขยะเปียก เพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทางจังหวัดสงขลาได้คัดเลือกเทศบาลตำบลพะวง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง พร้อมมอบนโยบายดำเนินการตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกครัวเรือน จำนวน 300 ครัวเรือน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน เพื่อนำไปคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563 และบ้านห้วยขัน หมู่ที่ 4 จำนวน 375 ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นครัวเรือนนำร่องทุกครัว และคาดว่าจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนทั้งตำบล จำนวน 13,568 ครัวเรือน ภายในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ได้ตระหนักในการร่วมกันดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อนำขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ โดยจะเป็นการจัดการขยะด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย